Úvodné ustanovenia

Internetové stránky na doméne www.zasadni.sk (ďalej aj len „web“) umožňujú umiestnenie ponuky prenajímateľov na krátkodobé užívanie nebytových priestorov klientom, vyhľadávanie možností krátkodobého užívania nebytových priestorov a ich rezervovanie klientmi.

 

Internetová doména www.zasadni.sk je prevádzkovaná spoločnosťou Mar-Mor Group s.r.o., so sídlom Koniarekova 26, 917 01 Trnava, IČO 51 166 607, DIČ 2120618379, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 40957/T, kontaktné telefónne číslo 0950844363 adresa elektronickej pošty info@zasadni.sk (ďalej aj len „prevádzkovateľ“).

 

Prevádzkovateľ je vlastníkom a jediným užívateľom domény www.zasadni.sk, pričom na základe zmluvného vzťahu ako sprostredkovateľ umožňuje prenajímateľom prostredníctvom webu uzatvárať zmluvy s klientmi webu na krátkodobé užívanie nebytových priestorov. Prevádzkovateľ vydáva dňom 1.4.2018 tieto Všeobecné podmienky.

 

Tieto Všeobecné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú používanie webu klientmi na účely uzatvárania zmluvných vzťahov medzi prenajímateľmi a klientmi týkajúcich sa krátkodobého užívania nebytových priestorov. Tieto podmienky sú záväzné pre všetkých klientov webu, ktorým sú verejne sprístupnené ich permanentným umiestnením na webe, kde je k dispozícii vždy aktuálna verzia podmienok.

 

Klient zaregistrovaním na internetových stránkach na doméne www.zasadni.sk potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami vopred riadne a v plnom rozsahu oboznámil, ich obsahu rozumie, súhlasí s nimi (vrátane podmienok a súhlasov v nich uvedených) a zaväzuje sa týmito podmienkami riadiť. Registráciou na webe sa tieto podmienky stávajú pre klienta záväzné. Potvrdením konkrétnej rezervácie klient potvrdzuje riadne a úplné oboznámenie sa, súhlas s a záväzok riadiť sa týmito podmienkami v ich znení uverejnenom na webe v čase potvrdenia konkrétnej rezervácie. Potvrdením konkrétnej rezervácie sa podmienky v ich znení uverejnenom v čase potvrdenia konkrétnej rezervácie stávajú pre klienta záväzné.

 

Definície

Ak nie je ďalej v týchto podmienkach uvedené inak, na účely týchto podmienok sa pod jednotlivými používanými pojmami rozumejú:

 

Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť Mar-Mor Group s.r.o., so sídlom Koniarekova 26, 917 01 Trnava, IČO 51 166 607, DIČ 2120618379, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 40957/T, kontaktné telefónne číslo 0950844363, adresa elektronickej pošty info@zasadni.sk, ktorá prostredníctvom internetových stránok na doméne www.zasadni.sk umožňuje prenajímateľom a klientom uzatvárať zmluvné vzťahy za účelom krátkodobého užívania nebytových priestorov.

 

Prenajímateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je vlastníkom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou dať do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v Slovenskej republike, ktoré má záujem dávať do krátkodobého užívania tretím osobám a prostredníctvom internetových stránok na doméne www.zasadni.sk dáva klientom k dispozícii svoju ponuku na krátkodobé užívanie nebytových priestorov.

 

Klient je fyzická alebo právnická osoba iná ako prevádzkovateľ alebo prenajímateľ, ktorá je zaregistrovaná na webe.

 

Ponuka je súbor informácií prenajímateľa uverejnený na webe spôsobom a v rozsahu dohodnutých s prevádzkovateľom, ktorým prenajímateľ informuje o podmienkach ponúkaného krátkodobého užívania konkrétneho nebytového priestoru.

 

Nebytový priestor je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike alebo jej časť, ktorá je podľa rozhodnutia príslušného stavebného úradu určená na iné účely ako na bývanie; nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu.

 

Krátkodobé užívanie je užívanie nebytového priestoru v krátkych časových intervaloch, spravidla počítaných v hodinách.

 

Web sú internetové stránky na doméne www.zasadni.sk, umožňujúce umiestnenie ponuky nebytových priestorov na krátkodobé užívanie prenajímateľmi, vyhľadávanie možností krátkodobého užívania nebytových priestorov a ich objednávanie klientmi.

  

Všeobecné pravidlá

Prevádzkovateľ na základe zmluvného vzťahu s prenajímateľom vyvíja ako sprostredkovateľ činnosť smerujúcu k tomu, aby mal prenajímateľ príležitosť prostredníctvom ponuky prenajímateľa na webe uzavrieť zmluvu na krátkodobé užívanie nebytových priestorov prenajímateľa alebo oprávnene prevádzkovaných prenajímateľom s treťou osobou – klientom, na ktorý účel umožňuje prenajímateľovi umiestňovanie ponúk prenajímateľa na webe v súlade s dohodnutými podmienkami medzi prevádzkovateľom a prenajímateľom a klientom možnosť registrácie a využívania webu na rezerváciu krátkodobého užívania nebytových priestorov.

 

Prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvných vzťahov s klientmi a je výlučne sprostredkovateľ zmluvného vzťahu o krátkodobom užívaní nebytového priestoru medzi prenajímateľom a klientom, na ktorý účel poskytuje svoje webové sídlo (web). Zmluvný vzťah o krátkodobom užívaní nebytového priestoru vznikne výlučne medzi prenajímateľom a klientom a prevádzkovateľ nie je jeho účastníkom. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie zmluvného vzťahu medzi prenajímateľom a klientom.

 

Ponuky prenajímateľov sú na webe uverejňované na základe platného zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a prenajímateľom, vo forme a v rozsahu na základe ich vzájomnej dohody. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah ponuky prenajímateľa ani jej aktuálnosť. Za obsah svojej ponuky je v plnom rozsahu zodpovedný jednotlivý prenajímateľ. Prenajímateľ je oprávnený ktorúkoľvek ponuku kedykoľvek zrušiť. Všetky záväzné rezervácie vzniknuté do momentu zrušenia ponuky prenajímateľom sú platné a spravujú sa týmito podmienkami a jednotlivými podmienkami podľa danej ponuky.

 

Prenajímateľ má na základe vyššie uvedeného možnosť uzatvárať prostredníctvom webu zmluvné vzťahy týkajúce sa krátkodobého užívania nebytových priestorov s klientmi, ktorí v súlade s týmito podmienkami vstupujú momentom záväznej rezervácie do zmluvného vzťahu s prenajímateľom, predmetom ktorého je predovšetkým záväzok prenajímateľa rezervovať a poskytnúť klientovi nebytový priestor špecifikovaný a za podmienok podľa záväznej rezervácie a záväzok klienta čerpať dohodnuté plnenie od prenajímateľa a uhradiť prenajímateľovi dohodnutú cenu.

 

Klient registráciou na webe bezvýhradne potvrdzuje, že je platným a plne spôsobilým subjektom práva, oprávneným v plnom rozsahu sa zaväzovať (najmä uzatvárať zmluvy).

 

Používanie webu klientom je bezplatné. Klient znáša náklady spojené s prístupom na web (napr. internetové pripojenie, hardvérové a softvérové vybavenie zariadenia slúžiaceho na prístup k webu) a jeho používaním.

 

Registrácia klienta

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať web na účely uzatvárania zmluvných vzťahov s prenajímateľmi v súvislosti s krátkodobým užívaním nebytových priestorov, je povinná zriadiť si na webe registráciu (konto).

 

Registráciou (jej ukončením) na webe uzatvára klient zmluvný vzťah s prevádzkovateľom, ktorého predmetom je:

 

V sekcii „REGISTRÁCIA-KLIENT“ konkrétna osoba vyplní všetky povinné údaje a zvolí si heslo, ktoré jej bude slúžiť na opakovaný prístup na web, pričom je povinná uvádzať len pravdivé a úplné údaje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú prenajímateľovi, klientovi alebo tretím osobám, zapríčinenú porušením podmienok podľa predchádzajúcej vety klientom.

 

Na účely komunikácie (najmä potvrdenie alebo iné úkony s kontom klienta po registrácii) slúži e-mailová adresa, ktorú je konkrétna osoba povinná pri registrácii zadať.

 

Registrácia na webe je ukončená momentom prvého prihlásenia sa klienta do svojho konta na webe po zrealizovaní registrácie a jej potvrdení webom klientovi.

 

Súčasťou konta je možnosť využívať po záväznej registrácii čet, najmä na komunikáciu klienta s prenajímateľom. Za obsah četu zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá doň pridala svoj príspevok. Prevádzkovateľ je aj bez upozornenia oprávnený zablokovať viditeľnosť/čitateľnosť príspevkov v čete, ktoré porušujú platnú legislatívu, tieto podmienky alebo obsahujú nevhodné, najmä hanlivé vyjadrenia alebo vyjadrenia, ktoré by mohli neoprávnene poškodiť najmä prevádzkovateľa, prenajímateľa alebo inú osobu.

 

Heslo zvolené konkrétnou osobou je táto povinná uchovávať na bezpečnom mieste a chrániť ho pred zneužitím tretími osobami. Zvolené heslo je možné postupom popísaným na webe kedykoľvek zmeniť.

 

Konkrétna osoba môže svoju registráciu (konto) kedykoľvek zrušiť. Zrušenie registrácie sa považuje za výpoveď zmluvy medzi prevádzkovateľom a klientom. Registrácia (konto) sa v takom prípade stane nefunkčná na účely nových rezervácií klientom a platnosť, vrátane funkčnosti, stratí momentom skončenia poslednej zo zmlúv uzavretých medzi klientom a prenajímateľom prostredníctvom webu. Tento moment sa považuje za uplynutie výpovednej lehoty výpovede klienta.

 

Prevádzkovateľ je povinný v prípade ukončenia činnosti webu zrušiť bez náhrady dovtedy klientmi nezrušené kontá, a to bezodkladne po ukončení činnosti webu.

 

Podmienky používania webu klientom (rezervácia, ostatné podmienky)

Klient je pri používaní webu povinný dodržiavať platné právne predpisy a podmienky. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi, prenajímateľovi alebo tretím osobám, zapríčinenú nedodržaním platnej legislatívy alebo podmienok.

 

Povoleným používaním webu sa rozumie jeho používanie zodpovedajúce bežnému užívaniu internetových stránok na účel, na ktorý sú určené a za podmienok na nich uvedených.

 

Prostredníctvom webu sa klientom poskytujú ponuky a umožňujú rezervácie krátkodobého užívania nebytových priestorov prenajímateľa alebo oprávnene prevádzkovaných prenajímateľom. Prevádzkovateľ nie je povinný a neumožňuje prostredníctvom webu úhradu ceny záväznej rezervácie klientom prenajímateľovi.

 

Rezervácia je záväzná momentom splnenia kroku č. 4, t.j. jej potvrdením prenajímateľom klientovi, keď jednotlivé kroky sú nasledovné:

  1. Zadanie rezervácie klientom na webe
  2. Potvrdenie prenajímateľa, či má nebytový priestor na žiadaný termín voľný (áno-nie), ak áno, nasleduje:
  3. Potvrdenie klienta prenajímateľovi, či na rezervácii trvá (áno – nie), ak áno, nasleduje:
  4. Potvrdenie rezervácie klientovi prenajímateľom (t.j. záväzná rezervácia)

 

Momentom záväznej rezervácie uzatvára klient zmluvný vzťah s prenajímateľom, ktorého predmetom je predovšetkým záväzok prenajímateľa rezervovať a poskytnúť klientovi nebytový priestor špecifikovaný a za podmienok podľa záväznej rezervácie a záväzok klienta čerpať dohodnuté plnenie od prenajímateľa a uhradiť prenajímateľovi dohodnutú cenu.

 

Klient je povinný po vyplnení údajov pred zadaním rezervácie, ako aj pred potvrdením či na rezervácii trvá, skontrolovať si všetky údaje, na čo bude aj systémom osobitne vyzvaný a upozornený.

 

Klient môže rezerváciu zrušiť, a to oznámením v chate medzi prenajímateľom a klientom.

 

Všetka komunikácia týkajúca sa rezervácie až po záväznú rezerváciu sa realizuje cez web, cestou konta klienta na webe. Prevádzkovateľ po celý čas vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý umožňuje cez web priamu komunikáciu prenajímateľa s klientom.

 

Klient si môže práva vyplývajúce mu z konkrétnej záväznej rezervácie uplatniť výlučne u prenajímateľa, na základe ponuky ktorého vykonal rezerváciu a týmito Všeobecnými podmienkami.

 

Prevádzkovateľ zodpovedá za funkcionalitu webu, pokiaľ nenastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť prevádzkovateľa, t.j. najmä okolnosti, ktoré prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť alebo pokiaľ nedošlo k nesprávnemu alebo neoprávnenému používaniu webu akoukoľvek osobu alebo jeho použitie cestou nevhodných prostriedkov.

 

Klient berie na vedomie, že nakladať s a meniť web môže výlučne prevádzkovateľ. Klient ani iné osoby nie sú oprávnené akokoľvek zasahovať do webu, neoprávnené napádať jeho zabezpečenie, meniť jeho obsah, uvádzať na ňom vlastný obsah, nesprávne alebo

 

nepravdivé údaje alebo údaje, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, týmito podmienkami alebo zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ (spoločnosť Mar-Mor Group s.r.o., so sídlom Koniarekova 26, 917 01 Trnava, IČO 51 166 607, DIČ 2120618379, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 40957/T, kontaktné telefónne číslo 0950844363, adresa elektronickej pošty info@zasadni.sk, zodpovedná osoba na účely ochrany osobných údajov: Martin Morvay, kontakt zodpovednej osoby: morvay@zasadni.sk, ktorý je v zmluvnom vzťahu s prenajímateľmi a na základe neho vyvíja ako sprostredkovateľ činnosť smerujúcu k tomu, aby mali prenajímatelia príležitosť prostredníctvom ponuky prenajímateľa na webe uzavrieť zmluvu na krátkodobé užívanie nebytových priestorov prenajímateľa alebo oprávnene prevádzkovaných prenajímateľom s treťou osobou – klientom, týmto v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (ďalej len „LoOU“) oznamuje klientom, že cestou ich registrácie na webe získava a prevádzkovateľ, ako aj prenajímateľ, spracúva s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov osobné údaje klientov (v tejto sekcii sa klientom myslia aj osoby konajúce v mene klienta alebo ktorých osobné údaje sú uvedené v registrácii klienta) v rozsahu ich vyplnenia na webe v rámci registrácie, resp. ich úprav vykonaných klientom, predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), štát, telefón, e-mailová adresa, príp. titul, spoločnosť pre ktorú rezervuje priestory, a to na účely:

  1. plnenia účelu registrácie klienta na webe a zmluvných vzťahov uzavretých klientom a prenajímateľom prostredníctvom webu, t.j. vrátane úschovy komunikácie realizovanej medzi klientmi, prenajímateľmi, prípadne prevádzkovateľom, na webe s cieľom uzatvorenia zmlúv na krátkodobé užívanie nebytových priestorov medzi prenajímateľom a klientom pri plnení § 648 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení prevádzkovateľom voči prenajímateľovi,
  2. zasielania informácií o nových ponukách na webe a činnosti prevádzkovateľa a prenajímateľov, t.j. reklamné a marketingové účely, vrátane marketingového prieskumu, za podmienky predchádzajúceho súhlasu klienta s uvedeným.

Prevádzkovateľom získané osobné údaje budú sprístupnené na účel uvedený v pís. a) vyššie prenajímateľovi z konkrétnej ponuky (príjemca), na ktorú zadaním rezervácie na webe klient reflektoval.

 

Prevádzkovateľ týmto zároveň informuje klienta a klient súhlasom s týmito podmienkami berie na vedomie, že v zmysle LoOU bude prevádzkovateľ a prenajímateľ v rámci uzatvárania zmluvného vzťahu prostredníctvom webu spracúvať osobné údaje klienta na účel podľa pís. a) vyššie bez súhlasu klienta ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov klienta je na uvedený účel nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch prevádzkovateľa a prenajímateľov s klientami o ktoré klient požiadal, nevyhnutné na plnenie zmlúv medzi prevádzkovateľom a prenajímateľmi s klientami, ako aj ich zmenách uskutočňovaných na základe žiadosti klienta (právny základ spracúvania osobných údajov klienta). Poskytnutie osobných údajov klienta na tento účel je požiadavkou potrebnou na úspešné predzmluvné vzťahy medzi klientom a prevádzkovateľom, resp. prenajímateľom, ako aj na uzavretie zmluvy medzi klientom a prevádzkovateľom, resp. prenajímateľom (t.j. ich neposkytnutie minimálne v rozsahu meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), štát, telefón spôsobí nemožnosť uzavretie zmluvy prostredníctvom webu. Na tieto účely budú osobné údaje spracúvané po dobu potrebnú na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ a prenajímateľ v zmysle LoOU spracúva osobné údaje klientov v rozsahu: e-mailová adresa na účely podľa pís. b) vyššie, a to zasielania informácií o nových ponukách na webe a činnosti prevádzkovateľa a prenajímateľov, t.j. na reklamné a marketingové účely, vrátane marketingového prieskumu, a to na základe súhlasu klienta.

 

Klient môže byť požiadaný a môže vydať súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel cestou zakliknutia políčka súhlasu v samostatnom dialógovom okne, a to pri registrácii, rezervácii alebo inou formou. Takto Uvedený súhlas sa stáva prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok. Klient udeľuje tento súhlas na dobu 10 rokov.

 

V prípade udelenia tohto súhlasu klient zároveň dáva prevádzkovateľovi aj prenajímateľovi súhlas so zasielaním mu komerčnej komunikácie elektronickou poštou.

 

Klient je oprávnený kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi alebo e-mailom na adresu info@zasadni.sk, uvedený súhlas odvolať.

 

Oprávnený subjekt má právo spracúvať osobné údaje klienta získané na základe súhlasu do momentu, kým uvedený súhlas nie je odvolaný.

 

Klient súhlasí a potvrdzuje, že bol informovaný, že osobné údaje môžu byť v celom rozsahu a za vyššie uvedenými účelmi spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených prevádzkovateľom alebo prenajímateľom. Konkrétny sprostredkovateľ bude prevádzkovateľom alebo prenajímateľom, a to tou osobou, pre ktorú bude činný ako sprostredkovateľ, oznámený klientom formou zverejnenia na internetových stránkach (webovom sídle) osoby, pre ktorú je sprostredkovateľ činný. V prípade prevádzkovateľa pôjde o zverejnenie tejto informácie na webe.

 

Poskytnutie osobných údajov klientmi je dobrovoľné a bezodplatné.

 

Tým nie sú dotknuté práva klientov podľa LoOU, t.j. predovšetkým právo:

 

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ vyhlasuje a zaručuje, že všetky práva k softvérovému vybaveniu slúžiacemu na prevádzku webu sú vysporiadané.

 

Grafické rozhranie webu je autorským dielom, práva ku ktorému sú vysporiadané a prevádzkovateľ je jeho oprávneným užívateľom.

 

Za všetky použité dáta, fotografie a iné prvky, vrátane URL odkazov, vložených do ponuky, zodpovedá prenajímateľ, a to predovšetkým, že práva tretích osôb k nim sú vysporiadané (napr. práva autorov fotografií).

 

Klient ani iná osoba nie sú oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu nositeľa práv ku konkrétnemu predmetu duševného vlastníctva umiestneného na webe, na ktorom je web prevádzkovaný alebo prístupného z webu, akýmkoľvek spôsobom používať alebo zasahovať do práv jeho nositeľa.

 

Reklamácie, poučenia spotrebiteľa

Prevádzkovateľ zodpovedá za poskytovanie služieb klientovi na základe zmluvy uzavretej medzi ním a klientom registráciou klienta na webe v zmysle platnej legislatívy.

 

V prípade zistenia akejkoľvek vady pri poskytovaní služieb, na ktoré sa registráciou klienta na webe prevádzkovateľ klientovi zaväzuje, je klient povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady túto u prevádzkovateľa reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo písomne zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa. Adresy podľa predchádzajúcej vety sú uvedené v úvode týchto podmienok. Klient je oprávnený uviesť v reklamácii, aký spôsob vybavenia reklamácie v zmysle platnej legislatívy žiada.

 

Po doručení reklamácie klienta prevádzkovateľ na základe rozhodnutia klienta, ktoré z práv na vybavenie reklamácie uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O určení spôsobu vybavenia reklamácie prevádzkovateľ v uvedených lehotách informuje klienta e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje klienta uvedené v jeho registrácii na webe.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie prevádzkovateľ reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie prevádzkovateľ informuje klienta bezodkladne po jej vybavení e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje klienta uvedené v jeho registrácii na webe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má klient právo od zmluvy odstúpiť.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie zmlúv medzi prenajímateľom a klientom. Zmluvný vzťah uzatvorený medzi prenajímateľom a klientom sa spravuje podmienkami dohodnutými v konkrétnej záväznej rezervácii, ktoré je povinný dodržiavať prenajímateľ aj klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá a nie je povinný nahradiť klientovi žiadne škody ani náklady, predovšetkým nie škody a náklady spojené s nesprávnosťou obsahu ponuky, resp. zmluvy prenajímateľa, neplnením zmluvy prenajímateľom voči klientovi ani zaslaním a vybavením reklamácie vád plnenia prenajímateľa voči klientovi.

 

Ak klient – spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“) nie je spokojný so spôsobom, akým bola prevádzkovateľom vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ žiadosť o nápravu zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa platnej legislatívy.

 

Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom je: Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia jeho spotrebiteľského sporu s prevádzkovateľom.

 

Spotrebiteľ môže návrh na alternatívne riešenie svojho sporu podať on-line na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a klientom prostredníctvom webu, a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy (t.j. ukončením registrácie klienta na webe.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak v lehote na odstúpenie od zmluvy vykoná na webe rezerváciu. Zadaním rezervácie cez registráciu (konto) spotrebiteľa na webe spotrebiteľ výslovne udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na poskytnutie služby webu prevádzkovateľom spotrebiteľovi pre uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom spotrebiteľ berie na vedomie, že týmto úkonom stráca po úplnom poskytnutí služby prevádzkovateľom právo na odstúpenie od zmluvy, o čom bol spotrebiteľ týmto prevádzkovateľom riadne poučený.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s používaním webu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a použitie webu realizované. Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa spravujú legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

 

Tieto podmienky majú prednosť, ak nie je v konkrétnej dohode účastníkov zmluvného vzťahu uvedené inak.

 

Tieto podmienky sú vydané v slovenskom jazyku. Ich prípadné preklady do iného jazyka sú len informatívne. V prípade sporu má prednosť slovenská verzia týchto podmienok.

 

Prípadné spory účastníkov zmluvných vzťahov, na ktorých sa vzťahujú tieto podmienky, budú riešené v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a v slovenskej jurisdikcii.

 

Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení podmienok neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

 

Prevádzkovateľ môže znenie týchto podmienok meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať klientov o zmene podmienok na webe, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením podmienok mohli klienti bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na webe a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie. Nové podmienky sa vzťahujú na záväzné rezervácie uzavreté po nadobudnutí ich účinnosti.

 

Činnosť prevádzkovateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, konkrétne Inšpektorátu SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, Trnava, www.soi.sk.

 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.4.2018.